Közüzemi díj támogatás

Eljáró ügyintéző:

Romolhatatlan Józsefné, Erős Istvánné

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti Fő utca 81.

Tel: 73/350-042, 73/350-146

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-          támogatás iránti kérelem

-          jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat,

-          a lakásfenntartási költségek igazolására szolgáló utolsó befizetési időszakra vonatkozó közüzemi számlákat; albérletben élő esetén a bérleti szerződést és az albérleti díj befizetését igazoló bizonylatot; pénzintézeti hiteltartozás esetén a kölcsönszerződést és az utolsó befizetés bizonylatát;

-          annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amelyre a kérelmező a közüzemi díj támogatás utalását kéri.

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A támogatásra az a személy jogosult:

a)      akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona és

b)      a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított aránya a jövedelem legalább 5 %-át elérő költséghányad.

A támogatásmegállapításánál figyelembe vehető költségek a lakbér vagy albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete, a csatornahasználati díj, a szemétszállítás költsége, a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás költsége, valamint a tüzelőanyag költség.

A támogatás egy hónapra jutó havi összege

a) ha a háztartásban egy személy lakik: 2000,- (Kétezer) forint,

b) ha a háztartásban két személy lakik: 2500,- (Kétezer-ötszáz) forint,

c) ha a háztartásban három személy lakik: 3000,- (Háromezer) forint.

d) ha a háztartásban négy személy lakik: 3500,- Háromezer-ötszáz) forint,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban: 4000,- (Négyezer) forint,

A támogatást 6 (hat) hónapra kerül megállapításra. A kérelem évente két alkalommal nyújtható be.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

a kézhezvételtől számított 15 napon belül Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani

 

Kapcsolódó jogszabályok

-          a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.,

-          a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,

-          Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

 

formanyomtatvány

K É R E L E M közüzemi díj támogatás megállapítására