Vakok és Gyengénlátók

Testületi ülések

A képviselő-testület szükség szerint, általában havonta egyszer, de évente legalább hat ülést tart.

 

A képviselő-testület az alakuló, a rendes, a rendkívüli testületi ülését és a közmeghallgatást az önkormányzat hivatali helyiségében (7924 Somogyviszló  Kossuth utca 32. ) illetve az együttes testületi ülését a  nagypeterdi Rendezvényteremben (Nagypeterd Kossuth L. u. 47.) vagy a somogyapáti Faluházban (7922 Somogyapáti Fő u. 82.) tartja.

A képviselő-testület a nyári szabadságolások miatt augusztus hónapban ülésszünetet tart. Az ülésszünetben a halaszthatatlan ügyekben a képviselő-testület kizárólagos hatáskörét kivéve a polgármester jár el vagy szükség esetén rendkívüli ülés is összehívható.

 

A képviselő-testület ülése nyilvános.

 

A képviselő-testület

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

 

A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

 

A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés keretében történik.

A közmeghallgatás időpontját, helyét és napirendjét hirdetmények útján, legalább 8 (nyolc) nappal korábban közzé kell tenni.

A képviselő-testület közmeghallgatást az alábbi témakörökben tart különösen:

a) a képviselő-testület ciklusprogramja;

b) új helyi adók bevezetése;

c) a képviselő-testület által meghatározott esetekben.

 

A közmeghallgatásra a képviselő-testületi ülés szabályai vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a meghirdetett napirend tárgyában, majd azt követően más, közérdekű kérdésben minden választópolgár, valamint helyben érdekelt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet képviselője helyi közügyeket érintő kérdést intézhet a képviselőkhöz vagy javaslatot tehet. A kérdésre lehetőleg még a közmeghallgatáson válaszolni kell. Választ adni a képviselő-testület jogosult, a polgármester, a települési képviselő vagy a képviselő-testület által felhatalmazott személy útján. A kérdésre adott válasz csak akkor minősül testületinek, ha a testület az ezzel kapcsolatos egyetértését kinyilvánítja. Amennyiben a feltett kérdésre adott válasszal a képviselő-testület nem ért egyet, akkor ezt a konkrét intézkedés elrendelésével együtt határozatba foglalja. Ha a közmeghallgatáson a felvetett kérdést nem lehet megválaszolni, akkor arra az illetékes személy köteles 30 (harminc) napon belül írásban választ adni.
aszakkor
Névjegy

Somogyviszló Községi Önkormányzat

7924 Somogyviszló, Kossuth utca32.

Tel: 73/350-150; 73/550-038

fax: 73/550-038

e-mail: somogyviszlo.onk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak